VIPLive Support

Welke HIS-data zit in het Chronische zorg dashboard?

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Bij het duiden van de grafieken en tabellen van dashboards is kennis over de onderliggende data essentieel. Hier lees je welke HIS gegevens in het chronische zorg dashboard zijn opgenomen. Deze gegevens komen overeen met de InEen/NHG data die in de kwartaalrapporten wordt gebruikt.

  • Deze gegevens zijn van patiënten die afgelopen kwartaal gedeclareerd zijn.
  • Van deze patiënten wordt de data getoond die relevant is voor de ketenzorg. Hieronder wordt getoond welke ICPC's, ATC's en nhgnr's dit zijn.
  • De data gaat over de periode: start van het vorig kalenderjaar tot nu, en worden op geaggregeerd niveau getoond. Lees hier meer over het Chronische zorg dashboard (zorggroepen)

Bij elke Chronische zorg dashboard worden aan chronische zorg gerelateerde gegevens ingeladen van de patiënten die door de zorggroep gecontracteerde zorg ontvangen.

Wanneer GGZ gecontracteerd is, worden aanvullend de GGZ-patiënten en aan GGZ gerelateerde gegevens van alle patiënten getoond. Vergelijkbaar worden de Ouderenzorg-patiënten en aan Ouderenzorg gerelateerde gegevens van alle patiënten getoond wanneer Ouderenzorg gecontracteerd is.

Deze gegevenssets worden hieronder in aparte tabellen getoond. 

 

Patiënt en huisartsenpraktijk

Patiënt

Huisartsenpraktijk

Leeftijdsgroep Praktijk AGB-code en naam van de huisartspraktijk
Geslacht Huisartsnaam

Postcode-cijfers

Het HIS dat de huisartsenpraktijk gebruikt
Opslagwijk Laatste extractie: datum waarop de laatste HIS-extractie van de praktijk is uitgevoerd
Zorgverzekeraar Praktijkpopulatie: aantal ingeschreven patiënten van de praktijk
Aantal en soort contacten  
Aantal en soort medicatie   
Aantal en soort episodes  
Aantal en soort meetwaarden   

 

Medicijnvoorschriften (ATC-code)

Chronische zorg

Voorschriften categorie

Beschrijving Voorschrift

A10A

Insulines en analogen

A10B

Bloedglucoseverlagende middelen, excl insulinen

B01

Antitrombotische middelen

C0

Hart- en vaatstelsel

C10

Lipiden modificerende middelen

H02

Corticosteroïden systemisch

J07BB

Griep vaccin

M01A

Anti-inflammatoire en antireumatische producten, niet-steroïden

M01B

Anti-inflammatoire en antireumatische producten in combinatie

N02A

OPIOÏDEN

N02BA

Salicylzuur en afgeleiden

N07BA

Geneesmiddelen gebruikt bij nicotineverslaving

R03A

Adrenergica, inhalatiemiddelen

R03B

Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen

+ GGZ

N03AE Benzodiazepine derivatives
N03AF01 Carbamazepine
N03AG01 Valproic acid 
N03AX09 Lamotrigine
N03AX11 Topiramate 
N05A Antipsychotics
N05B Anxiolytics
N05CD Benzodiazepine derivatives
N05CF Benzodiazepine related drugs 
N06A Antidepressants
N06B Psychostimulants, agents used for ADHD and nootropics

+ Ouderenzorg

A02BC01 Omeprazole
A06AD65 Macrogol
G04BD  Acetylsalicylic acid
N02BE01 Digoxin
N05A Diuretics
N05B Ace inhibitors
N05CD07 Simvastatin
N06A Drugs for urinary frequency and incontinence 
N06D Paracetamol
N07C Antipsychotics
S01QE Anxiolytics

+ EPA

N05AA01 Chlorpromazine 
N05AB02 Fluphenazine 
N05AB03 Perphenazine 
N05AC01 Periciazine 
N05AD01 Haloperidol 
N05AD05 Pipamperone 
N05AD06 Bromperidol 
N05AD08 Droperidol 
N05AE03 Sertindole 
N05AE05 Lurasidone 
N05AF01 Flupentixol 
N05AF03 Chlorprothixene 
N05AF05 Zuclopenthixol 
N05AG01 Fluspirilene 
N05AG02 Pimozide 
N05AG03  Penfluridol 
N05AH02 Clozapine 
N05AH03 Olanzapine 
N05AH04 Quetiapine 
N05AL01 Sulpiride
N05AL03 Tiapride 
N05AN01  Lithium 
N05AX08 Risperidone 
N05AX12 Aripiprazole 
N05AX13 Paliperidone
N05AX15 Cariprazine 
N05AX16 Brexpiprazole 

+ Osteoporose

H02 Corticosteroids for systemic use 
H05 Calcium homeostasis
M05 Drugs for treatment of bone diseases 
R03AK Adrenergics in combination with corticosteroids or other drugs, excl anticholinergics 
R03AL Adrenergics in combination with anticholinergics incl. triple combination with corticosteroids 
R03BA Glucocorticoids
A12AA Calcium
A11CC Vitamin D and analogues 
A12AX Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs 

 

Episodes (ICPC-code)

Chronische zorg

Episodes Beschrijving Episode
A04 A04 - Moeheid/zwakte
A05 A05 - Algehele achteruitgang
A10 A10 - Bloeding
A20 A20 - Gesprek levenseinde/behandelwensen
A29 A29 - Andere algemene symptomen/klachten
A49 A49 - Andere preventieve verrichting
A87 A87 - Complicatie(s) medische behandeling
A91 A91 - Afwijkende uitslag(en) onderzoek
B72 B72 - Ziekte van Hodgkin
B73 B73 - Leukemie
B74 B74 - Andere maligniteit bloed/lymfestelsel
B78 B78 - Erfelijke hemolytische anemie
B79 B79 - Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel
B80 B80 - Ijzergebrekanemie
B81 B81 - Pernicieuze/foliumzuurdeficiëntie-anemie
B82 B82 - Andere/niet-gespecificeerde anemie
B90 B90 - HIV-infectie (AIDS/ARC)
D94 D94 - Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)
F75 F75 - Kneuzing/bloeding oog/adnexen
F83 F83 - Retinopathie
K02 K02 - Druk/beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02]
K07 K07 - Gezwollen enkels/enkeloedeem
K29 K29 - Andere symptomen/klachten hartvaatstelsel
K49 K49 - Andere preventieve verrichting
K71 K71 - Acuut reuma/reumatische hartziekte
K73 K73 - Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel
K74 K74 - Angina pectoris
K75 K75 - Acuut myocardinfarct
K76 K76 - Andere/chronische ischemische hartziekte
K77 K77 - Decompensatio cordis
K78 K78 - Boezemfibrilleren/-fladderen
K79 K79 - Paroxysmale tachycardie
K80 K80 - Ectopische slagen/extrasystolen
K82 K82 - Cor pulmonale
K83 K83 - Niet-reumatische klepaandoening
K84 K84 - Andere hartziekte(n)
K85 K85 - Verhoogde bloeddruk [ex. K86,K87]
K86 K86 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87 K87 - Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
K89 K89 - Passagère cerebrale ischemie/TIA
K90 K90 - Cerebrovasculair accident (CVA)
K91 K91 - Atherosclerose [ex. K76,K90]
K92 K92 - Andere ziekte(n) perifere arteriën
K93 K93 - Longembolie/longinfarct
K94 K94 - Thrombophlebitis/flebotrombose
K99 K99 - Andere ziekte(n) hartvaatstelsel
L84 L84 - Artrose/spondylose wervelkolom
L88 L88 - Reumatoïde artritis/verwante aandoening(en)
L95 L95 - Osteoporose
L99 L99 - Andere ziekte(n) bewegingsapparaat
P06 P06 - Slapeloosheid/andere slaapstoornis
P15 P15 - Chronisch alcoholmisbruik
P16 P16 - Acuut alcohol misbruik/intoxicatie
P17 P17 - Tabaksmisbruik
P19 P19 - Drugsmisbruik
P70 P70 - Dementie
P71 P71 - Andere organische psychose(n)
P72 P72 - Schizofrenie
P73 P73 - Affectieve psychose
P74 P74 - Angststoornis/angsttoestand
P76 P76 - Depressie
P98 P98 - Andere/niet gespecificeerde psychose(n)
R02 R02 - Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
R06 R06 - Epistaxis/neusbloeding
R44 R44 - Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen
R81 R81 - Pneumonie
R91 R91 - Chronische bronchitis/bronchiëctasieën
R95 R95 - Emfyseem/COPD
R96 R96 - Astma
S91 S91 - Psoriasis
S97 S97- Ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus
T82 T82 - Obesitas
T85 T85 - Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose
T86 T86 - Hypothyreoïdie/myxoedeem
T90 T90 - Diabetes mellitus
T92 T92 - Jicht
T93 T93 - Vetstofwisselingsstoornis(sen)
T99 T99 - Andere ziekte(n) endocriene klieren/metabolisme/voeding
U88 U88 - Glomerulonephritis/nefrose
U90 U90 - Orthostatische proteïnurie
U98 U98 - Afwijkende uitslag urine-onderzoek
U99 U99 - Andere ziekte(n) urinewegen
W81 W81 - Toxicose/(pre-)eclampsie
W84 W84 - Zwangerschap met verhoogd risico

+ GGZ

P Psychische problemen 
Z Sociale problemen 
D01 Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen
D02 Maagpijn 
D93 Prikkelbare darm syndroom 
L18 Spierpijn
N02 Spanningshoofdpijn 
T02 Overmatige eetlust 
T06 Anorexia nervosa/boulimia 
T82 Obesitas
U04 Urine-incontinentie

+ Ouderenzorg

A06 Flauwvallen/syncope
A13 Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel 
A28 Functiebeperking/handicap
A80 Trauma/letsel 
D17 Incontinentie voor ontlasting
F05 Andere visussymptomen/-klachten (exF94)
F84 Maculadegeneratie 
F92 Cataract/staar
F93 Glaucoom/verhoogde oogdruk
F94 Blindheid (elke graad/vorm) 
F99 Andere ziekte(n) oog/adnexen 
H02 Gehoorklachten (ex. H84,H85,H86)
H82 Vertigosyndroom/labyrinthitis (ex. N17)
H84 Presbyacusis
H86 Doofheid/slechthorendheid
K88 Orthostatische hypotensie
L29 Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat 
N17 Vertigo/duizeligheid (ex. H82)
N18 Verlamming/krachtverlies (ex. A04) 
P01 Angstig/nerveus/gespannen gevoel 
P03 Down/depressief gevoel 
P05 Zich oud voelen/gedragen 
P20 Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen 
T05 Voedingsprobleem volwassene (ex T06)
T91 Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s) 
U04 Urine-incontinentie (ex. P12) 
Z01 Armoede/financieel probleem 
Z04 Probleem met sociale/culturele achtergrond 
Z10 Probleem toegankelijkheid/beschikbaarheid gezondheidszorg
Z13 Probleem met gedrag van partner 
Z14 Probleem met ziekte van partner 
Z15  Verlies/overlijden van partner 

+ EPA

P15.02  Delirium tremens 
P70% Dementie 
P71% Andere organische psychose(n) 
P72% Schizofrenie 
P73% Affectieve psychose 
P98% Andere/niet gespecificeerde psychose(n) 

+ Osteoporose

L95% Osteoporose 
L49.01 Fractuurpreventie
L72% Fractuur radius/ulna 
L73% Fractuur tibia/fibula 
L74% Fractuur hand/voet 
L75% Fractuur femur
L76% Andere fractuur
A05% Algehele achteruitgang
A49.01 Ouderenzorg 
R95% Emfyseem/COPD 
T85% Hyperthyreoïde/thyreotoxicose 

 

Meetwaarden (labcode)

Chronische zorg

Meetwaarden NHGNR Beschrijving Meetwaarde
4dan_pq 2811 4DKL angstscore
dmac_tz 1771 Aard van het concsult (DM2)
act_rq 3555 Score Astma Control Test (ACT)
acqk_rq 3602 Score ACQ6 astma control quest 6 vragen
acq6_rq 3343 Hoeveel puffs/inhalaties gebruikt (ACQ6)
acq7_rq 3344 Score van FEV1% van voorspeld (ACQ7)
acqt_rq 2762 Score astma control questionnaire (ACQ)
alb_u 38 Albumine urine portie
alb_ue_mt 39 Albumine urine 24u
albk_u_mi 40 Albumine/creatinine ratio urine (ACR)
ausc_kh 2060 Auscultatie hart
adlb_aq 1816 Advies lichaamsbeweging gegeven
bwrl_aq 3958 Lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017
fitn_aq 3240 Lichaamsbeweging volgens fitnorm
libw_aq 1705 Lichaamsbeweging
nngb_aq 3239 Lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn
rr24_ka_mh 2658 24-uurs bloeddrukmeting
rr3d_ka 3337 Gemid. diast. bloeddruk (30 min.meting)
rrd7_ka_mh 3327 Gem.diast.bloeddruk (5-7 dg thuismeting)
rrdi_ka 1740 Diastolische bloeddruk (thuismeting)
rrdi_ka_mh 2056 Diastolische bloeddruk (thuismeting)
rrds_ka_mh 2668 Gemid. syst. bloeddruk dag (24-u meting)
rrdd_ka_mh 2669 Gemid.diast.bloeddruk dag (24-u meting)
rrgd_ka_mh 2660 Gemiddelde diast.bloeddruk (24-u meting)
rrgs_ka_mh 2659 Gemiddelde syst.bloeddruk (24-u meting)
rrns_ka_mh 2666 Gemid. syst.bloeddruk nacht(24-u meting)
rrsy_ka 1744 Systolische BD
rrsy_ka_mh 2055 Systolische bloeddruk (thuismeting)
rrsy_ka_pl 1745 Systolishe bloeddruk (liggend)
rrsy_ka_ps 2189 Systolishe bloeddruk (staand)
rrs7_ka_mh 3326 Gem.sys.bloeddruk (5-7 dg thuismeting)
rvfh_kq_fb 3242 Risicoverhognd factoren HVZ richtln 2012
rr3s_ka 3336 Gemid. syst. bloeddruk (30 min.meting)
rrsw_kq 3487 Systolische bloeddruk streefwaarde
quet_ao 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt
ccqt_rq 2402 Gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ)
chva_az_fb 3657 CHA2DS2-VASC score ischemisch cva
cva_kq 1636 CVA (comorbiditeit)
afcb_kz 3452 Controlebeleid atriumfibrilleren
ascb_rz 1776 Controlebeleid astma-patiënt
clcb_kz 3666 Controlebeleid coronair lijden
cocb_rz 1785 Controlebeleid COPD-patiënt
czcb_az 3871 Controlebeleid chronische zorg
dmcb_tz 1775 Controlebeleid DM2
hfcb_kz 3286 Controlebeleid hartfalen
hvcb_kz 2413 Controlebeleid CVRM
nfcb_uz 3458 Controlebeleid chronische nierschade
ozcb_az 3453 Controlebeleid ouderenzorg
afkz_kz 3838 Deelname ketenzorg atriumfibrilleren
askz_rz 3828 Deelname ketenzorgprogramma astma
clkz_kz 3840 Deelname ketenzorg coronair lijden
cokz_rz 3829 Deelname ketenzorgprogramma COPD
cvkz_kz 3830 Deelname ketenzorgprogramma CVRM
dekz_pz 3883 Deelname ketenzorgprogramma dementie
dckz_kz 3833 Deelname ketenzorgprogramma hartfalen
dmkz_tz 3827 Deelname ketenzorgprogramma diabetes
gzkz_pz 3831 Deelname ketenzorgprogramma GGZ
nfkz_uz 3836 Deelname ketenzorgprgr. chron.nierschade
oskz_lz 3839 Deeln. ketenzorg osteoporose/fractuurprv
ozkz_az 3832 Deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg
drug_aq 3022 Drugsgebruik
ecgf_kh 3320 ECG hartfrequentie/ventrikelfrequentie
echo_kh 3001 Echografie hart
lvef_kh 3008 Linker ventrikel ejectie fractie (LVEF)
egfc_o_fb 3907 EGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
egcc_o_fb 3908 EGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form
krea_b 523 Creatinine
krea_b_po 3739 Creatinine POC-test
krea_o_mk 524 Creatinineklaring
krec_o_fb 3583 EGFR volgens CKD-EPI formule
krec_o_po 3741 EGFR volgens CKD-EPI POC-test
krem_o_fb 1919 EGFR volgens MDRD formule
krem_o_po 3740 EGFR volgens MDRD POC-test
aser_rq 1822 Ernst astma
coer_rq 2209 Stadium COPD (GOLD classificatie)
coae_rq 3549 Aantal longaanvallenCOPD/astma in 12 mnd
dcer_kq 2722 Ernst klachten hartfalen (NYHA)
decc_kq 1643 Harftalen (Comorbiditeit)
dafu_fz 1638 Fundoscopie
dafu_fz_dt 1638 Datum laatste fundoscopie
dmdo_az 3982 Datum bespreking in MDO
dmma_fa_li 3925 Diabetische maculopathie Li-oog
dmma_fa_re 3926 Diabetische maculopathie Re-oog
dmto_fz 1851 Termijn follow-up oogonderzoek
dmr7_fa_li 3923 Diabetische retinopathie Li-oog (2017)
dmr7_fa_re 3924 Diabetische retinopathie Re-oog (2017)
dmrf_tz 3824 Regie funduscontrole DM
dmrp_fa_li 1652 Diabetische retinopathie Li-oog (2006)
dmrp_fa_re 1653 Diabetische retinopathie Re-oog (2006)
fsfu_fz 2717 Advies follow-up fundusscreening DM2
fufo_fa 2129 Fundusfoto/fundoscopie
gew_ao 357 Gewicht patiënt
gewv_aa 2673 Ongewenst gewichtsverlies
gfit_aq 2793 Score Groningen Frailty Indicator (GFI)
gluc_b_nn 371 Glucose niet nuchter, veneus (lab)
gluc_b_nu 372 Glucose nuchter, veneus (lab)
gluc_bc_nu 382 Glucose nuchter, draagbare meter
gluc_bc_nn 381 Glucose niet nuchter, draagbare meter
gluc_ba_nu 3208 Glucose nuchter, art/cap (lab)
gluc_ba_nn 3209 Glucose niet nuchter, art/cap (lab)
glup_bc_nu 3710 Glucose nuchter POC-test
glup_bc_nn 3711 Glucose niet nuchter POC-test
hb_b 412 Hemoglobine (Hb)
hbac_b 2816 HbA1c (glycohemoglobine) IFCC
hbap_b 3266 HbA1c (glycohemoglobine) POC-test
hbap_b_po 3754 HbA1c (glycohemoglobine) POC-test
hbsw_tq 3466 HbA1c streefwaarde
afhb_kz 3451 Hoofdbehandelaar atriumfibrilleren
ashb_rz 2406 Hoofdbehandelaar astma
clhb_kz 3665 Hoofdbehandelaar coronair lijden
cohb_rz 2407 Hoofdbehandelaar COPD
cvhb_kz 2815 Hoofdbehandelaar CVRM
czhb_az 3870 Hoofdbehandelaar chronische zorg
dchb_az 3016 Hoofdbehandelaar hartfalen
dehb_pz 3884 Hoofdbehandelaar dementie
dmhb_tz 2206 Hoofdbehandelaar DM
gzhb_pz 2714 Hoofdbehandelaar GGZ
nfhb_uz 3353 Hoofdbehandelaar chronische nierschade
oshb_lz 3546 Hoofdbehandelaar osteoporose/fractuurprv
ozhb_az 3015 Hoofdbehandelaar ouderenzorg
skhb_tz 3040 Hoofdbehandelaar schildklieraandoening
asit_rq 1608 Inhalatietechniek
izp_az 3882 Individueel zorgplan (IZP) aanwezig
k_b 513 Kalium
awkw_az 2785 Aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg)
kwbh_az 2808 Kwetsbaarheid (ouderenzorg)
kwcz_az 3686 SWAN-vragenlijst hyperactiviteit (ADHD)
lngp_ao 560 Lengte patiënt
gsta_aq 3936 Reden geen statinegebruik
ldl_b 542 LDL-cholesterol
ldld_b 2683 LDL-cholesterol direct
ldl_b_po 3854 LDL-cholesterol POC-test
ldsw_bq 3937 LDL-cholesterol streefwaarde
asco_rq 4025 Mate van astmacontrole (2 kz,vanaf 2020)
asoc_rq 3608 Mate van astmacontrole (3 keuzes)
mrcd_rq 2210 Mate van dyspneu (MRC-schaal)
dysp_rq 1659 Kortademigheid (anamnese)
na_b 624 Natrium
polr_ao 2102 Polsritme
pols_ao 1875 Polsfrequentie
pofa_aq 2777 Polyfarmacie
afrz_kz 3450 Reden geen ketenzorg (atriumfibril)
asrz_rz 1788 Reden geen ketenzorg (astma)
clrz_kz 3667 Reden geen ketenzorg (coron.lijden)
corz_rz 1818 Reden geen ketenzorg (COPD)
derz_pz 3885 Reden geen ketenzorgprogramma (dementie)
dmrz_tz 1789 Reden geen ketenzorg (DM2)
hfrz_kz 3455 Reden geen ketenzorg (hartfalen)
hvrz_kz 2414 Reden geen ketenzorg (CVRM)
ozrz_az 3454 Reden geen ketenzorg (ouderenzorg)
rh12_kq_fb 3241 Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012
rh19_kq_fb 3953 Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019
admi_aq 1814 Advies stoppen met roken gegeven
mosr_aq 2405 Motivatie stoppen met roken
rook_aq 1739 Roken
dmmd_tq 1811 Soort medicatie (DM2)
fcem_rl 3687 FVC met eigen medicatie
fcem_rl_mi 3688 FVC met eigen medicatie in Z-score
fcnb_rl 1864 FVC post-BD
fcnb_rl_mi 3649 FVC post-BD in Z-score
fcpb_rl 1672 FVC pré-BD
frem_rl_mi 3692 FEV1/FVC ratio met eigen medicatie
frez_rl_mi 3693 FEV1/FVC ratio eigen medicatie Z-score
frnb_rl_mi 1866 FEV1/FVC ratio post-BD
frnz_rl_mi 3651 FEV1/FVC ratio post-BD in Z-score
frpb_rl_mi 1675 FEV1/FVC ratio pré-BD
frpz_rl_mi 3650 FEV1/FVC ratio pré-BD in Z-score
fvem_rl 3689 FEV1 (pré-BD) met eigen medicatie
fvem_rl_mp 3690 FEV1 (pré-BD) met eigen med % v vrspeld
fvem_rl_mi 3691 FEV1 met eigen medicatie in Z-score
fvnb_rl 1677 FEV1 post-BD
fvnb_rl_mp 1678 FEV1 post-BD % van voorspeld
fvpb_rl 1681 FEV1 (pré-BD)
fvpb_rl_mp 1682 FEV1 (pré-BD) % van voorspeld
fvrv_rl 1686 FEV1 reversibiliteit %
fvbe_rl_mp 1671 FEV1 personal best % van voorspeld
lfcn_rl 1704 Conclusie longfunctieonderzoek
lmbt_rl 1706 Longfunctiemeting betrouwbaar
scfq_rl 3607 Frequentie controle spirometrie
detk_kq 1644 Tekenen van hartfalen (anamnese)
vmhf_kq 3256 Vermoeidheid (anamnese hartfalen)
tfi_aq 3325 Score Tilburg Frailty Indicator (TFI) B
astt_rq 1618 Therapietrouw medicatie (astma)
cott_rq 1779 Therapietrouw medicatie (COPD)
hvtm_kq 2198 Therapietrouw medicatie (CVRM)
dmtm_tq 1633 Therapietrouw medicatie (DM2)
dctt_kq 1659 Therapietrouw medicatie (hartfalen)
trig_b 1377 Triglyceriden
trig_b_po 3855 Triglyceriden POC-test
ft3_b 347 Vrij trijodothyronine (FT3)
ft4_b 348 Vrij thyroxine (FT4)
schk_b_cd 2059 Schildklierdiagn. (TSH zonodig vrij T4)
tsh_b 1385 Thyroïd stimulerend hormoon (TSH)
afty_kh 3656 Type atriumfibrilleren
dmvc_tz 1817 Vervolgconsult DM2 bij
hvvc_kz 2208 Vervolgconsult CVRM bij
oztv_az 2787 Termijn vervolgconsult (ouderenzorg)
byvd_aa 2138 Opmerk. bijzonderheden voedingspatroon
bzvd_aa 2718 Bijzonderheden voedingspatroon
dblo_lv_li 1641 Doorbloeding linkervoet
dblo_lv_re 1642 Doorbloeding rechtervoet
dmtv_lz 2449 Termijn follow-up voetonderzoek
druk_lv_li 1657 Drukplekken linkervoet
druk_lv_re 1658 Drukplekken rechtervoet
insp_lv_li 1697 Inspectie linkervoet (diabetes)
insp_lv_re 1698 Inspectie rechtervoet (diabetes)
mofv_ns_li 1710 Monofilamentenonderzoek linkervoet
mofv_ns_re 1711 Monofilamentenonderzoek rechtervoet
opmo_lv 1862 Opmerkingen voetonderzoek
rivu_sq 2196 Risico voetulcera (SIMM's)
snsv_ns_li 1750 Sensibiliteit linkervoet
snsv_ns_re 1751 Sensibiliteit rechtervoet
zpvu_sq 3609 Zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)
vfrq_kh 3694 Ventrikelfrequentie (auscultatie hart)
zlcp_ra 3013 Ziektelast COPD vlgns zorg-/NHGstandaard
zzpv_az 2803 Zorgzwaartepakket verpl.verzorg.(ZZP VV)
_dde_pq 2812 4DKL depressie-score
adme_aq 2804 Adequate medicatie-inname
audc_pq 3446 Totaalscore Audit-C vragenlijst(alcohol)
angk_kq 1595 Angineuze klachten
afau_kh 2061 Afwijkingen auscultatie hart
afau_rl 2026 Afwijkingen auscultatie longen
ausc_rl 1868 Auscultatie longen
bnp_b 1966 Brain natriuretic peptide (BNP)
ntpr_b 1968 NTpro brain natriuretic pept. (NTProBNP)
cafa_aq 3658 Aantal eenheden cafeïne (koffie) per dag
chhd_b_mi 181 Cholesterol/HDL-cholesterol ratio
chol_b_mt 192 Cholesterol totaal
hdl_b 446 HDL-cholesterol
ecg_kh 2202 ECG 
fivesht_pq 2423 Totaalscore FiveShot vragnlijst(alcohol)
fivesh1_pq 2418 Hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1)
fivesh2_pq 2419 Aantal alcoh. dranken op dag (FiveShot2)
adsa_zq 1825 Advies sanering slaapkamer/huis gegeven
advd_aq 2137 Advies gezonde voeding gegeven
asfb_rq 1603 Gemiddelde score functionele beperkingen(RIQB)
ashs_rq 1606 Gemiddelde score hinder (RIQ-A)
ccqs_rq 2399 Gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ)
coac_rz 1782 Aard van het consult (COPD)
coex_rq 3014 Nieuwe longaanval COPD/astma
fcpb_rl_mi 3648 FVC pré-BD in Z-score
fhcf_tq 2156 Familiaire hypercholesterolemie in fam
fv1v_rl_fb 1669 FEV1 voorspeld
fvns_rl 1679 FEV1 post-steroïd
fvps_rl_mp 1680 FEV1 post-steroïd % van voorspeld
fvps_rl_mp 1684 FEV1 pré-steroïd % van voorspeld
fvsb_rl 2069 FEV1 post-steroïd post-BD
fvsb_rl_mp 2070 FEV1 post-steroïd post-BD % van voorspeld
h002_sa 2612 Huidtest Dermatoph.farinae(huisstofmijt)
h003_sa 2613 Huidtest Dermatoph.pteronys(huisstmijt)
hf19_kq 3955 Hart-/vaatziekte in familie (CVRM 2019)
hf65_kq 3238 Hart-/vaatziekte in naaste familie <65jr
hfef_kh 4023 Type hartfalen naar ejectiefractie
hfty_kh 3880 Type hartfalen
hklp_kq 3258 Hartkloppingen (anamnese)
hoes_rq 1692 Hoesten (astma/COPD)
hvpe_kz 2058 (aanvullende geg.) plan (CVRM)
nfrz_uz 3461 Reden geen ketenzorg (chron. nierschade)
nhdl_b 3826 Non-HDL cholesterol
phad_b_sr 852 Multi-rast (Phadiatop)
poed_le 3007 Perifeer (enkel) oedeem, pitting
q001_b 906 As. Dermatophagoidus pteronyssinus d1
q002_b 907 As. Dermatophagoidus farinae d2
q003_b 908 As. Dermatophagoidus microceras d3
rcns_un_fb 3934 Risicocat. door nierschade (Stndrd 2018)
sdda_aq 3191 Gestopt met drugsgebruik sinds
voed_tz 1764 Voedingsgewoontes besproken (diabetes)
zobe_aq 3920 Zoutinname is voldoende beperkt
krea_o_fb 1918 Kreatinineklaring vlgns Cockcroft
alco_pq 1591 Alcoholgebruik
fgbd_rq 1666

Freq. gebruik kortwerkende bronchusverw

fvrp_rl 1685

FEV1 reversibiliteit post-steroïd

frnb_rl_mi 1866

FEV1/FVC ratio post-BD

frns_rl_mi 1904

FEV1/FVC ratio post-steroïd

rhvz_kq_fb 2223

risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2007

cact_rq 3352

score Childhood AstmaControlTest (C-ACT)

rost_aq 4013

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslav 2019

zlc2_ra 4035

ziektelast COPD vlgns NHG-standaard 2021

zlc2_rq 3718

Hoe vaak lusteloosheid (ZiektelmCOPD-12)

fvne_rl_mi 4053

FEV1 post-BD met eigen med % v voorspeld

czdp_az 4067

deelname programma chronische zorg

dmzp_tz 1656

zelfcontrole diabetes

aszp_rz 1824

zelfcontrole en -behandeling (astma)

lsag_aq 3954

leefstijladvies gegeven

 

+ GGZ 

4dan_pq 2811
4ddi_pq 2813
4dso_pq 2814
bdi2_pq 3028
ggcb_pz 3475
ggrz_pz 3476
ggbe_pz 3570
ggiz_pz 3569
vlsc_aq 2783
vipl_pq 2781
smst_pq 1313
slpb_aq 2779
skst_tq 1752
sdji_pq 3501
sdjp_pq 3500
mmst_pq 2435
mbo_az 4021
ediz_aq 3872
ebgp_aq 2775
egzb_aq 2774
blmz_aq 2848
ggbm_pq 3477
ggad_pq 3478
ggtv_pz 3471
ggrv_pz 3474
ggp_pz 3479

+ Ouderenzorg

cizi_az  2802
ozvc_az 2788
ozp_az 2789
hbdf_aq 2771
hbad_aq 2837
bart_aq 2796
zdgb_aq 2807
bdgo_aq 2805
gar4_aq 3895
gebi_dt 3931
ghpb_hq 2776
gdst_pq 2810
gugt_aq 2797
egzb_aq 2774
ebgp_aq 2775
iad8_aq 3332
cld3_aq 3571
blmz_aq 2848
ediz_aq 3872
hbmb_aq 2841
mbo_az 4021
mmst_pq 2435
mpgt_az 3892
skst_tq 1752
vlsc_aq 2783
sprk_dn 3932
smst_pq 2780
3iqi_ua 3894
incf_uq 3280
inch_uq 3279
sndv_uq 3281
aval_aq 2773
klvg_pq 2778
vipl_pq 2781
sn65_tq 2842
vipb_fq 1760
slpb_aq 2779
ozo_aq 2784
blmz_aq 2848

+ EPA

cvhb_kz 2815
gzhb_pz 2714
gzhb_pz 2714
gzkz_pz 3831
trig_b 1377
trig_b_po 3855

+ Osteoporose

adme_aq 2804
bdct_lh 4019
bdht_la 2170
bdht_lh 2216
bdht_lr 2215
cokz_rz 3829
cvkz_kz 3830
dmkz_tz 3827
eo_b_mt 286
eo_b_po 3847
ffrn_lq 3575
frxo_lq 3573
gew_ao 357
lngp_ao 560
ohbh_az 3447
osbm_lq 3592
oshb_lz 3546
oskz_lz 3839
osrz_lz 3548
ostt_lq 3590
quet_ao 1272
schk_b_cd 2059
test_b 1358
tesv_b 1359
tsh_b 1385
vd3m_b 2748


Verrichtingen (Vektis-code)

Dit is de selectie verrichtingen voor zowel het Chronische zorg dashboard, als het Regio populatiedashboard. 

Chronische zorg

Vektiscode Beschrijving verrichting
13034 Intensieve zorg overdag
13036 Intensieve zorg in de avond, nacht of het weekend
13001 Diagnostiek met behulp van Doppler
13004 Longfunctiemeting (= spirometrie)
13005 ECG-diagnostiek: maken, interpreteren en bespreken van hartfilmpje met de patiënt
13007 Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de Waddeneilanden
13008 Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting
13011 Hartritmestoornissen
13029 Diabetes Mellitus – begeleiding per jaar bij suikerziekte
13030 Diabetes Mellitus – instellen van medicijn (insuline) voor suikerziekte
13031 COPD-gestructureerde zorg per jaar bij ademhalings- en longproblemen
13032 Palliatieve consultatie, visite
13033 Palliatieve consultatie, telefonisch
13038 Euthanasie
13021 Varices sclerosering in geval van cosmetiek
13049 Polyfarmacie
12850 Stoppen met roken gedragsmatige ondersteuning
12851 Stoppen met roken gedragsmatig en nicotine vervanging
12852 Stoppen met roken gedragsmatig en UR-middelen
12853 Stoppen met roken gedragsmatig, nicotine vervanging en UR-middelen
12857 Uitkomstbeloning Stoppen met Roken
30106 IZP HVZ
30107 IZP VVR
30108 IZP DM
30109 Individueel zorgplan vergoeding voor zelfmanagement en persoonsgerichte zorg - COPD
30110 IZP CVRM
31242 KAM Polireview 10 minuten (max 4x per jaar) of update behandelwensgesprek (max 1x per jaar)
31244 Behandelwensgesprek
31247 Laboratoriumdiagnostiek op basis van Point of Care Testing - CRP
31248 Laboratoriumdiagnostiek op basis van Point of Care Testing - D-dimeer
31249 Laboratoriumdiagnostiek op basis van Point of Care Testing - HbA1C
31256 Atriumfibrilleren
31257 Fundusfotografie
31341 Groepsprogramma Keer diabetes om
31364 Vooronderzoek complexe euthanasie
31365 Onderzoek team complexe euthanasie
31381 Advance Care Planning
31389 Atriumfibrilleren
31394 Multidisciplinair overleg voor palliatief terminale patient
31420 Advance Care Planning i.v.m. COVID-19
31436 Digitale begeleiding van diabetespatiënten, jaar 1
31437 Digitale begeleiding van diabetespatiënten, jaar 2
31451 Palliatieve echo
31453 Meer tijd voor de patiënt
12815 SCEN: Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland
12821 SCEN: Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland, op de Waddeneilanden
12000 Consult regulier korter dan 20 minuten
12001 Consult regulier 20 minuten en langer
12002 Visite regulier korter dan 20 minuten
12003 Visite regulier 20 minuten en langer
12004 Telefonisch consult regulier
12007 E-mailconsult regulier
12010 Consult regulier korter dan 5 minuten
12011 Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten
12110 Consult POH-GGZ korter dan 20 minuten
12111 Consult praktijkondersteuner GGZ 20 minuten en langer
12112 Visite praktijkondersteuner GGZ korter dan 20 minuten
12113 Visite praktijkondersteuner GGZ 20 minuten en langer
12114 Telefonisch consult POH-GGZ
12115 E-mailconsult POH-GGZ
12116 Groepsconsult praktijkondersteuner GGZ
12117 Consult praktijkondersteuner GGZ korter dan 5 minuten
12118 Consult praktijkondersteuner GGZ vanaf 5 minuten tot 20 minuten
31090 POH-S
31387 Toeslag voor meer tijd voor de patiënt
31342 Zorgvernieuwing per verrichting
31244 Behandelwensgesprek
31428 Kwaliteit per verrichting

+ Ouderenzorg

13010 Cognitieve functietest (MMSE)
13043 Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis
13044 Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang
31340 Zorg voor kwetsbare patiënten
31070 Ouderenzorg 
31378 Ouderenzorg
31272 Toeslag ouderenzorg
31060 Ouderenzorg