VIPLive support

Handleiding Chronische zorg dashboard (zorggroep)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Het Chronische zorg dashboard geeft zorggroepen inzicht in geaggregeerde patiëntdata op basis van HIS-extracties. Het bevat het deel van de praktijkpopulatie dat afgelopen kwartaal gedeclareerde chronische (keten)zorg heeft ontvangen. 

Ga naar de VIPLive Academy voor de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard 

Waarvoor gebruik ik dit dashboard?

POH-Consulenten: ter voorbereiding van praktijkbezoeken. Ik zie op de pagina 'Indicatoren' een onderlinge vergelijking tussen praktijken. Als ik één specifieke huisartsenpraktijk selecteer voor verdiepend inzicht, zie ik op de volgende pagina hun leefstijl

Kaderarts: verdiepend onderzoek. Geïnspireerd door een nascholing of artikel schat ik in wat het effect zou kunnen zijn van een nieuwe interventie voor onze regionale huisartspopulatie 

Beleids-/Kwaliteitsmanager: interactief analyseren. Met enkele klikken heb ik in beeld welke gezondheidsproblematiek in de praktijken / zorggroep leven, zodat ik daar een passend programma kan inzetten en vervolgens de resultaten kan monitoren en evalueren

 

Welke data zit er in dit dashboard?

Bij het duiden van de grafieken en tabellen van het dashboard is kennis over de onderliggende data essentieel. Dit dashboard toont de volgende HIS-gegevens op geaggregeerd niveau.

Over wie?

Gedeclareerde patiënten; dus alle patiënten die volgens het laatste kwartaal chronische ketenzorg ontvingen. Wel: Diabetes, CVRM, COPD, Astma. Niet: ouderenzorg, GGZ, AF etc. 

Wat?

De aan chronische zorg gerelateerde gegevens, van deze gedeclareerde patiënten. Dat wil zeggen de InEen/NHG data die in de kwartaalrapporten wordt gebruikt. Klik hiervoor een overzicht.

 • Socio-demografie van patiënten chronische zorg
 • Huisartsenpraktijk en HIS
 • Meetwaarden (labcode), chronische zorg
 • Medicijnvoorschriften (ATC-code), chronische zorg
 • Episodes (ICPC-code), chronische zorg
 • M&I Verrichtingen
 • Vrije tekst wordt niet getoond

Dit dashboard bevat geaggregeerde patiëntdata van de praktijkpopulaties. De minimale groepsgrootte in tabellen en grafieken is 10 patiënten. Wanneer, bijvoorbeeld door het toepassen van filters, een groep binnen een tabel of grafiek leidt tot een kleinere selectie wordt er "≤10" getoond. 

Data over wanneer?

Het dashboard bevat HIS-gegevens sinds de start van het vorig kalenderjaar, dus over het vorige jaar plus het lopende jaar. Wanneer u bijvoorbeeld in november 2023 het dashboard bekijkt, ziet u data van heel 2022 en januari tot en met november (voor zover beschikbaar) 2023. Het is (nu) niet mogelijk om data op te halen van vóór vorig kalenderjaar.

 • Voor meetwaarden en contacten: meting of medicatie met een geregistreerde voorschrijfdatum sinds de start van het vorig kalenderjaar.
 • Voor episodes wordt naar de actuele episodes gekeken. Dus alleen episodes zonder einddatum (heel soms is er een einddatum in toekomst, deze patiënten worden getoond).

Per kwartaal wordt bepaald welke patiënten ketenzorgpatiënten zijn, en die patiënten worden opgenomen in dit dashboard (zie "Over wie?"). Bij verhuizing naar een andere huisartsenpraktijk valt de patiënt ‘uit het dashboard’ zodra er een nieuwe extractie is geweest.

De inhoudelijke gegevens worden zo up-to-date mogelijk gehouden. Dit wordt opgehaald uit de meest recente extractie van de huisartsenpraktijk. Een dag na het aanleveren van de extractie is de data beschikbaar in het dashboard.

Filteren in het Chronische zorg dashboard

Op de algemene inleidingenpagina leest u op welke manieren u kunt filteren. Daar wordt hier dieper op in gegaan, specifiek voor dit dashboard. Zo gebruikt u het dashboard als een krachtige selfservice tool en kunt u met enkele klikken zelf antwoorden op vele vragen genereren. 

Overal geldt dat de selecties die u maakt op de vervolgpagina’s behouden blijven. Ook kunt u op een volgende pagina de selectiefilters verfijnen en zo resultaten van subgroepen patiënten in de grafieken en tabellen bestuderen. Zoals bij Algemene inleiding dashboards nader wordt toegelicht: combineert u OVER verschillende filtervelden, dan geldt EN – EN – EN. Combineert u BINNEN één filterveld, dan geldt OF - OF - OF.

Rechts boven in het dashboard ziet u op elke pagina de Filterknop. Als u daar op klikt verschijnt er van rechts een pop-up. 

De bovenste eerste twee filtergroepen gaan over de huisartsenpraktijk en de patiënt. De derde groep, medicatie, kunt u zowel op beschrijving opzoeken en filteren, als op verschillende ATC-niveaus.

Om te filteren op bepalingen (waarden uit de NHG bepalingenviewer) gebruikt u beide filtervelden onder 'Bepaling',  dus zowel de 'Bepaling' filter als de 'Uitslag' filter:

 • Eerst zoekt u in het veld 'Bepaling' de bepaling waarop u wilt filteren. Het dashboard filtert vervolgens alle patiënten die géén lege waarde hebben bij de door u gekozen bepaling.
  • Als u bijvoorbeeld wilt filteren op gewicht, typt u in het zoekveld "gewicht". Het dashboard herkent ook "gew_ao", of het NHG nummer "357". Wanneer u op "GEW AO 375 Gewicht Patiënt" klikt en deze middels het groene vinkjes selecteert. Nu zijn alle patiënten met een ingevuld gewicht (in GEW AO) geselecteerd.
 • Vervolgens zoekt u in het veld 'Uitslag' de waarde op, waarop u wilt filteren. Het dashboard toont alleen de waarden die bij het eerder geselecteerde bepaling past, de rest is 'uitgegrijst'. Kies nu de waarden die u wilt selecteren
  • In het GEW AO voorbeeld, selecteert u bijvoorbeeld alle patiënten met een geregistreerd gewicht boven de 90 kilogram, door ">90" te typen en op enter te drukken.

Onder het filter ‘Episode’ zijn verschillende opties beschikbaar om te filteren. De optie ‘Episodes/ICPC’ geeft de mogelijkheid te filteren op een specifieke ICPC-code of omschrijving. 

Daarnaast zijn er voor de standaard ketenzorgtypes snelfilters beschikbaar. Door op bijvoorbeeld de optie ‘DM episode’ te klikken en ‘Ja’ te selecteren, worden direct alle patiënten geselecteerd met ICPC T90.02 (Diabetes mellitus type 2).

 

 

mceclip0.pngmceclip1.png

In onderstaand overzicht is te zien welke episodes momenteel worden toegepast bij de 'Episode'filters. Dit wordt in 2023 aangepast, dan zal de zorggroepspecifieke definitie worden toegepast.

Filter onder ‘Episode’

ICPC-codes

DM episode

T90.02

COPD episode

R95

Astma episode

R96, R96.00 , R96.02

HVZ episode

K74*, K75, K76*, K89, K90.02, K90.03, K91, K92.01, K99.01

*inclusief subcodes

VVR episode

K86, K87, T93*

*inclusief subcodes

OZ episode

A05

 

Welke pagina’s vind ik in dit dashboard?

Navigeer in VIPLive naar Inzicht - Datahub en klik op Chronische zorg dashboard. U kunt vervolgens een pagina kiezen waarop het dashboard zal openen. Zodra u een pagina hebt geopend, kunt u binnen het dashboard naar de andere pagina’s navigeren. U vindt de volgende beschikbare pagina's links boven in de kantlijn.

Regiobeeld pagina

In de overzichtspagina vindt u socio-demografie van de patiënt en uitgebreide filtermogelijkheden.

Zo selecteert u bijvoorbeeld in de leeftijdsverdelingsgrafiek gemakkelijk de 75+ chronische zorg patiënten, en ziet u direct in welke wijk zij wonen in de kaart van uw regio.

Hier onder wordt per paginaonderdeel (cijfer) toegelicht wat u ziet.

Chron_pag1.png

 

  1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
  2. Het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
  3. Het percentage geselecteerde patiënten van de totale populatie.
  4. De leeftijdsverdeling van de geselecteerde patiënten.
  5. De geografische spreiding van de geselecteerde patiënten. 
   • In deze visualisatie wordt op basis van de postcode van patiënten (4 cijfers) getoond hoe de populatie zich over Nederland verdeeld. Een donkere kleur betekent meer patiënten binnen dat postcode gebied.
   • Het is mogelijk om wijken te selecteren door op de visualisatie te klikken en op de ‘lasso’ te klikken. Door vervolgens met de muis over de wijken te bewegen die u wilt selecteren (linkermuisknop ingedrukt houden) en daarna op het groene vinkje te klikken, worden alleen de wijken in uw selectie getoond.
  6. De meest voorkomende (ICPC) episodes van de geselecteerde patiënten (zie ook punt 8). In dit overzicht wordt getoond hoeveel patiënten een bepaalde episode hebben. De episode met de meeste patiënten staat bovenaan.
   • Het is m.b.v. de filters mogelijk om op een specifieke episode te zoeken en zo te achterhalen hoeveel patiënten aan die episode zijn gekoppeld. Er worden alleen actieve episodes geteld, dus episodes zonder einddatum of met een einddatum in de toekomst.
  7. De meest voorkomende medicatievoorschriften (ATC-codes) van de geselecteerde patiënten (zie ook punt 9).
  8. In deze Bepaling snelfilter selecteert u de jaren en/of maanden waarin een bepaling geregistreerd was.
   • Als u bijvoorbeeld in november 2022 op het filter 2021 klikt, ziet u u alle consulten, medicatie, episodes van de patiënten voor wie een bepaling is geregistreerd in 2021. Wanneer u op “2022” klikt, ziet u dat voor de maanden januari tot en met november van 2022. Het dashboard bevat immers data sinds de start van het vorig kalenderjaar.
  9. Het Voorschrift snelfilter werkt op vergelijkbare wijze als het Bepaling snelfilter. Hier selecteert u de jaren en / of maanden waarin medicatie is voorgeschreven.
  10. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de praktijken: totaal praktijkpopulatie en aantal en percentage gedeclareerde patiënten.
   • Wanneer de meest recente HIS extractie van een huisartsenpraktijk meer dan drie maanden geleden is, kleurt deze rood. Zo valt het op wanneer de periode waarover de data van die huisartsenpraktijk gaat niet synchroon loopt met recentere data.  
  11. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Zorgzwaarte pagina

Deze pagina geeft inzicht in de overlap in chronische zorg. Dat betekent dat u ketenoverstijgend kunt onderzoeken wélke combinaties van comorbide chronische ziekten hoé vaak voorkomen in uw patiëntpopulatie. Natuurlijk kunt u ook hier verschillen tussen huisartsenpraktijken bekijken in de tabel onder aan de pagina, of via de Filterknop rechts bovenin.

Zorgzwaarte2.gif

Zorgzwaarte_pagina.png

Hieronder wordt wederom per paginaonderdeel (cijfer) nader toegelicht wat u ziet.

  1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
  2. Het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
  3. Het percentage geselecteerde patiënten van het totaal aantal patiënten. 
  4. Het totaal aantal contacten van de geselecteerde patiënten met de huisartsenpraktijk, waarbij korte contacten minder zwaar meewegen dan visites (zie punt 8). 
  5. 'Zorgzwaarte' is gedefinieerd als het aantal contacten van een patiënt met de huisartsenpraktijk sinds de start van vorig kalenderjaar. Net als bij nummer 4. is dit aantal contacten gewogen, zodat korte consulten minder meetellen dan visites (zie hieronder voor de rekenmethode).
  6. Het aantal patiënten met geen, 1, 2, 3 of meer comorbide chronische aandoeningen.
  7. Het aantal patiënten per zorgketen. In het staafdiagram ‘Ketenzorgtype’ wordt per ketenzorgtype het aantal patiënten getoond die een actieve ICPC-code hebben voor dat ketenzorgtype. In onderstaande tabel is opgenomen naar welke ICPC-codes wordt gekeken. U kunt ook op Leeftijd klikken, om binnen deze pagina de leeftijdsgrafiek zoals op de Overzichtspagina te zien.
  8. Klik, zoals in de video hier boven getoond, op één van de ketens om die chronische patiënten te selecteren. Daarna vult de grafiek bij nummer 9 zich.
  9. De overlap in chronische aandoeningen van de bij nummer 8 geselecteerde ketenzorgpatiënten. De visualisatie ‘#Patiënten met meerdere ketenzorgtypes’ is leeg, totdat er een ketenzorgtype in het staafdiagram ernaast wordt geselecteerd. Als u in het staafdiagram ‘Ketenzorgtype’ bijvoorbeeld op het staafje ‘Hoog risico’ klikt en vervolgens op het groene vinkje, zal de visualisatie worden gevuld. De visualisatie toont de aantallen patiënten die onder de ketenzorg ‘verhoogd vasculair risico' (VVR) vallen, maar ook de aantallen van patiënten die naast ‘VVR’ nog onder een ander ketenzorgtype vallen.
  10. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken. Wederom de totale praktijkpopulatie en het percentage patiënten in de huidige selectie t.o.v. het totaal. Op deze pagina ziet u ook het percentage patiënten in de selectie t.o.v. de totale praktijkpopulatie naar zorgzwaarte- en comorbiditeit.
  11. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.

Ketenzorgtype (ICPC codes)

Filter onder ‘Episode’

ICPC-codes

DM

T90.02

COPD

R95

Astma

R96, R96.00 , R96.02

HVZ

K74*, K75, K76*, K89, K90.02, K90.03, K91, K92.01, K99.01

*inclusief alle subcodes

VVR

K86, K87, T93*

*inclusief alle subcodes

 

Berekening zorgzwaarte (#contacten)

Zoals bij nummer 8 van de pagina ‘Chronische zorg’ worden patiënten in drie categorieën verdeeld op basis van het aantal contacten met de huisartsenpraktijk: licht (0-9), matig (10-24), en zwaar (25+) gewogen contacten.

De zorgzwaarte wordt gewogen op basis van de standaard van het NIVEL, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten consulten. In de weging tellen telefonisch consult, E-consult en een kort consult mee als 0,5 gewogen contact. Een regulier consult als 1 contact, een reguliere visite als 1,5 contact, een langdurig/dubbel consult als 2 contacten en een langdurige/dubbele visite als 2,5 gewogen contacten. De tabel hier onder toont de weging per contactsoort.

 

Zorgzwaarte

 

Telefonisch consult (T*, C:TD*)

E-consult (E*, C:EC*) 

Kort consult (*CK*, C:CH*)

0,5

 

Regulier consult (C*)

1

maar niet:
C:EC*
C:TD*
*CK*
C:CH*
C:C2*
C:CL*
C:DC*

Reguliere visite (V*)

1,5

maar niet:
V:V2*
V:VL*

Langdurig/dubbel consult (C:C2*, C:CL*, C:DC*)

2

 

Langdurige/dubbele visite (V:V2*, V:VL*)

2,5

 

*Inclusief de subcodes van deze contactsoort 

 

Berekening comorbide chronische aandoeningen (#ICPC chronische zorg)

Op de pagina ‘Chronische zorg’ worden de percentages en aantallen getoond m.b.t. comorbide chronische aandoeningen van de patiënten in de selectie. Voor comorbide chronische aandoeningen wordt er gekeken naar het aantal actieve chronische episodes van een patiënt. Er wordt gekeken naar actieve episodes in de periode sinds de start van het vorige kalenderjaar.

De volgende categorieën worden onderscheiden: 

Geen

Percentage en aantal patiënten zonder comorbide chronische aandoening

1

Percentage en aantal patiënten met 1 comorbide chronische aandoening (in totaal 2 actieve episodes)

2

Percentage en aantal patiënten met 2 comorbide chronische aandoeningen (in totaal 3 actieve episodes)

 3+

Percentage en aantal patiënten met 3 of meer comorbide chronische aandoeningen (in totaal 4 of meer actieve episodes) 

Binnen de comorbide chronische aandoeningen worden de volgende episodes meegenomen:

Cluster

Aandoening

ICPC-code

HIV/AIDS

HIV/AIDS

B90*

Kanker

Alle maligniteiten

A79, B72*, B73, D74, D75, D76, D77*, L71.00, L71.01, N74, R84, R85, S77*, T71, U75, U76, U77, W72, X75, X76*, X77*, Y77, Y78*

Spijsvertering

Diverticulaire ziekte

D92

Ziekte van Crohn & collitis ulcerosa 

D94*        

Oog

Maculadegeneratie

F84

Cardiovasculair

Aangeboren hartafwijkingen vaatstelsel

K73*

Infectieziekten hartvaten

K70

Acute reumatoïde hartziekten

K71*

Niet-reumatoïde klepaandoeningen

K83*

Hartfalen

K77*

Angina pectoris

K74*

Acuut myocardinfarct

K75

Atriumfibrilleren

K78

Hypertensie

K86, K87

TIA

K89

CVA

K90*

Claudicatio intermittens

K92*

Aneurysma aortae

K99*

Hypercholesterolemie

T93*

Bewegingsapparaat

Fibromyalgie

L18*

Reumatoïde artritis

L88*

Coxartrose

L89

Gonartrose

L90

Andere artrose

L91

Syndroom cervicale wervelkolom

L83*

Artrose/spondylose wervelkolom

L84*

Lage rugpijn met uitstraling

L86*

Osteoporose

L95*

Zenuwstelsel

Multiple sclerose

N86

Ziekte van Parkinson

N87*

Epilepsie

N88

Migraine

N89

Clusterhoofdpijn

N90

Trigeminusneuralgie

N92

Andere neuropathieën

N94*

Alcoholmisbruik

Chronisch alcoholmisbruik

P15*

Psychiatrisch

Slapeloosheid

P06*

Schizofrenie

P72

Affectieve psychose

P73*

Depressie

P76*

Angststoornis

P74*

Persoonlijkheidsstoornis

P80*

Ademhaling

COPD

R95

Astma

R96*

Chronische bronchitis

R91*

Schildklier

Persisterende ductus thyreoglossus/cyste

T78

Nieuwvorming schildklier (benigne)

T72

Hyperthyroïdisme

T85

Hypothyroïdisme

T86

Diabetes

Diabetes mellitus 

T90*

Urinair

Chronische nierinsufficiëntie

U99*

Psoriasis

Psoriasis met gebruik van methotrexaat

S91 

Obesitas

Adipositas

T83

Roken

Tabaksmisbruik

P17

*Inclusief subcodes 

Bron: Copilot onderzoek van het Amsterdam UMC met betrekking tot chronische zorg in huisartspraktijken 

 

 

Indicatoren pagina

Deze pagina geeft per ketenzorgtype inzicht in bijbehorende procesindicatoren. Dat betekent dat u gegevens kunt inzien soortgelijk als het originele Ketenzorgdashboard, maar hier kunt u selectiefilters toepassen, waardoor het een sterkere monitorings- en onderzoekstool wordt.

 • Links kiest u één van de ketenzorgtypen waarna de bijbehorende Procesindicatoren voor de gehele zorggroep in de linker grafriek verschijnen. 
 • Wanneer u in deze grafiek één Procesindicator kiest, vult de linker grafiek zich met de gegevenspunten per huisartsenpraktijk.

Chronische_zorg_-_indicatoren_pagina_3.gif

 

 

 

 

DM

LDL onder 70 jaar

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL

 

eGFR

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

 

ACR

40, ALBK U MI

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

Fundus <3jr

1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd of
2717,FSFU FZ='geen funduscontrole meer noodzakelijk'

 

Voetonderzoek

1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ of
3609, ZVPU SQ

COPD

Inhalatietechniek

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

 

Functioneren

2402, CCQT RQ of

2210, MRCD RQ

 

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

Longaanvallen

3549, COAE RQ

Astma

Inhalatietechniek

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

 

Mate astmacontrole

3608, ASOC RQ of

4025, ASCO RQ of

2762, ACQT RQ of

3555, ACT RQ, of

3602 ACQK RQ

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Zeer hoog risico

Bloeddruk

Bloeddruk onder 70 jaar

 

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

eGFR<5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Hoog risico

Bloeddruk

Bloeddruk onder 70 jaar

 

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

LDL onder 70 jaar

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

 

eGFR<5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

 

Zorgverzekeraars pagina

Op deze pagina ziet u hoeveel patiënten bij welke zorgverzekeraar zijn aangesloten.

Chron_pag4.png

 1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
 2. Het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
 3. Het percentage geselecteerde patiënten van het totaal aantal patiënten.
 4. In de staafgrafiek van het aantal patiënten per zorgverzekeraar, staat de zorgverzekeraar met de meeste patiënten aan de linkerkant in de grafiek.
 5. Het is mogelijk om op een zorgverzekeraar/staafje door te klikken (down-drill) om zo een meer gedetailleerde uitsplitsing te zien. Als u bijvoorbeeld op het staafje van ‘Zilveren Kruis’ klikt en het groene selectievinkje selecteert, ziet u dat er vervolgens onderscheid wordt gemaakt tussen Interpolis, FBTO etc.
 6. Naast de uitgebreide filteropties aan de rechterkant, zijn voor deze pagina’s een tweetal snelfilters beschikbaar. Door te klikken op ‘75+’ worden alleen patiënten van 75 jaar en ouder getoond. Idem bij het filter ‘85+’ filter.
 7. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken.
 8. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.

 

Vergelijken van groepen pagina

Deze dashboardpagina is een krachtige tool om twee patiëntgroepen te definiëren en te vergelijken. In de grafieken ziet u voor beide groepen de bepalingen, voorschriften en contacten over tijd alsook de leeftijdsverdeling.

 

Definiëren van groepen

Links definieert u Groep 1 in het blauw en rechts Groep 2 in oranje. De groepen herkent u aan deze kleuren op de rest van deze dashboardpagina.

Voor het definiëren van de groepen kunt u dezelfde filters toepassen die u kent onder de Filterknop rechtsboven. De filters werken ook op eenzelfde manier.  

Chron_pag5.png

 1. Selectiefilters om de twee groepen te definiëren ("Filter voor groep 1" in bovenstaand figuur bij 1a en "Filter voor groep 2" bij 1b).
 2. Standaard ziet u 12 data-filteropties. De overige filters klappen uit als u op "..." klikt . In een nieuw venster kunt u ook de andere filters voor de groep instellen. Sluit dit venster met het kruis rechts boven.
 3. Op elk moment staat hier samengevat welke filters zijn toegepast voor groep 1 (3a) en groep 2 (3b). In dit voorbeeld "Geslacht: M" bij groep 1 en "Geslacht: O,V" bij groep 2.
 4. Voor beide groepen inzicht in respectievelijk het totaal aantal patiënten in het dashboard, het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters, en het percentage geselecteerde patiënten van het totaal aantal patiënten.
 5. Voor beide groepen inzicht in veranderingen over tijd (zie volgende paragraaf).

Voor een goede vergelijking tussen twee groepen is het gebruikelijk om groepen te definiëren die op slechts één indicator verschillen. Dus bijvoorbeeld: 

 • Patiënten tussen 60 en 69 jaar vergelijken met patiënten van 70 jaar of ouder.
 • Patiënten van 70 jaar of ouder zónder A05 registratie vergelijken met patiënten van 70 jaar of ouder mét A05 registratie.
 • Patiënten van huisartsenpraktijk A, B, of C vergelijken met patiënten van huisartsenpraktijk D, E, of F.
 • Patiënten met een bepaling roken = ja vergelijken met patiënten met een bepaling roken = voorheen.

 

Aantallen (patiënten) over tijd

Na het definiëren van de twee groepen, zijn trends over tijd te zien voor groep 1 en groep 2. U kunt kiezen voor het totaal aantal bepalingen / voorschriften / contacten, of het aantal (unieke) patiënten.

Voor alle gegevens, ongeacht registratiejaar, geldt dat alléén data van patiënten uit de meest recente extractie is opgenomen.

Chron_pag5a.png

 1. Kies "Aantallen" wanneer u het totaal aantal bepalingen / voorschriften / contacten wilt weten.
 2. Kies voor "Aantal patiënten" wanneer het u gaat om het (ontdubbelde) aantal unieke patiënten met bepalingen / voorschriften / contacten.
 3. Navigeer van bepalingen naar voorschriften en contacten via deze tabbladen.
 4. Steeds wordt Groep 1 in het blauw en Groep 2 in het oranje getoond.
 5.  Toon gegevens per maand, kwartaal, of per jaar.

Leefstijl pagina

Leefstijl heeft een belangrijke rol in ziekte en gezondheid. Op deze pagina krijgt u inzicht in de geregistreerde leefstijl van de chronische patiënten: roken, drinken, bewegen en voeding. 

Chron_pag6.png

 

Missende gegevens worden in de grafieken aangeduid met "-". In bovenstaand voorbeeld mist leefstijlinformatie voor een aanzienlijk deel van de patiënten, te zien aan de lange onderste balken in de grafiek. Door in de grafiek op de andere categorieën te klikken, selecteert u de patiënten waarover wél informatie beschikbaar is.

 

Hieronder wordt wederom per paginaonderdeel (cijfer) nader toegelicht wat u ziet.

 1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
 2. Het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
 3. Het percentage geselecteerde patiënten van de totale populatie.
 4. Het percentage patiënten waarbij een GLI meetwaarde is geregistreerd (3927, GLI A).
 5. Het percentage patiënten met een BMI van 30 of hoger.
 6. Het percentage patiënten waarbij een MPGT (positieve gezondheid - 3892, MPGT AZ) meetwaarde is geregistreerd.
 7. Percentage patiënten per rookstatus gebaseerd op meetwaardes (1739, ROOK AQ of 4013, ROST AQ)
 8. Percentage patiënten naar hun mate van alcoholgebruik gebaseerd op meetwaarde 1591, ALCO PQ.
 9. Percentage patiënten naar hun mate van bewegen gebaseerd op meetwaarde 3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ.
 10. Percentage patiënten bijzonderheden in het voedingspatroon, gebaseerd op meetwaarde 2718, BZVD AA.
 11. In deze Bepaling snelfilter selecteert u de jaren en/of maanden waarin een bepaling geregistreerd was.
  • Als u bijvoorbeeld in november 2022 op het filter 2021 klikt, ziet u u alle consulten, medicatie, episodes van de patiënten voor wie een bepaling is geregistreerd in 2021. Wanneer u op “2022” klikt, ziet u dat voor de maanden januari tot en met november van 2022. Het dashboard bevat immers data sinds de start van het vorig kalenderjaar.
 12. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken. Wederom de totale praktijkpopulatie en het percentage patiënten in de huidige selectie t.o.v. het totaal. Op deze pagina ziet u ook het percentage patiënten in de selectie t.o.v. de totale praktijkpopulatie voor de hier boven genoemde indicatoren.
 13. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.